Forretningsbetingelser for levering af ydelser opdateret pr. 01.08.18

Revision ApS INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og R. Revision ApS,
CVR nr. 33 07 05 19 (R. Revision ApS).

 Ydelser som R. Revision levere:

 1. Revision ApSs ydelser (Ydelsen) er beskrevet på www.Rrevision.dk. I tilfælde, hvor der er udarbejdet aftalebrev/mail, vil dette supplere den beskrivelse, der fremgår af hjemmesiden. Udvidelse eller indskrænkning i omfanget og arten af den aftalte ydelse skal aftales skriftligt mellem parterne. Ekstraarbejde, som R. Revision ApS i den forbindelse udfører, vil være omfattet af Aftalen og underlagt samme vilkår, dog med forbehold for justeringer af R. Revision ApSs honorar og tidsplan.
 2. Revision ApS vil bestræbe sig på at levere ydelsen i overensstemmelse med en mellem parterne aftalt tidsplan. Medmindre Kunden og R. Revision ApS udtrykkeligt og skriftligt angiver et endeligt leveringstidspunkt, er alle angivne datoer alene skønsmæssige.

I det omfang det er nødvendigt at der i aftalen fremgår, hvorledes ydelsen er bemandet og hvem der udføre ydelsen, herunder kontaktperson overfor Kunden, som er ansvarlig for levering af ydelsen, er
R. Revision ApS berettiget til at erstatte personer med andre for at kunne udfører ydelsen i henhold til aftalegrundlaget overfor kunden.

 1. Revision ApS er ikke forpligtet til at ajourføre anbefalinger, konklusioner, rapporter eller andre produkter, hverken i mundtlig eller skriftlig form, efter at disse er overdraget og kommunikeret til kunden i endelig form.

 

Kvalitetssikring

Alle ydelser, der leveres af R. Revision ApS, er underlagt virksomhedens interne kvalitetssikring, herunder procedurer for bemanding, kvalitetskontrol og klageadgang.

 1. Revision ApS er ikke underlagt nogen form for kvalitetskontrol i medfør af lov om godkendte revisorer (vi ikke er godkendte revisorer). Men vi har forpligtet os til via vores forening CEREDA, at overholde alle former for etiske og faglige kvalitetskrav som fremsættes af foreningen.
 2. Revision ApS forpligter sig til at undersøge enhver klage omhyggeligt og hurtigt. Har R. Revision ApS leveret en mangelfuld ydelse, kan Kunden altid henvende sig til virksomhedens adm. direktør som herefter vil tage en professionel vurdering og gå i dialog med kunden for at udrede eventuelle uoverensstemmelser. Dog skal klagen altid ske skriftligt samt være beskrivende, således der ikke må være nogen form for misforståelser, når klagen behandles og et eventuel krav skal opgøres.

Kunden er forpligtet til, straks og skriftligt efter at have konstateret eventuelle fejl og mangler ved den leverede ydelse, at kontakte R. Revision ApS. I den forbindelse har R. Revision ApS ret til at afhjælpe eventuelle fejl og mangler inden for rimelig tid.

 

Samarbejde

Parterne skal holde hinanden orienteret om ethvert væsentligt forhold vedrørende levering af ydelsen. Det er kundens og dennes personales rolle på enhver relevant måde at bistå R. Revision ApS i forbindelse med levering af ydelsen, herunder:

 • At stille alt nødvendigt materiale til rådighed, give de nødvendige oplysninger og træffe nødvendige beslutninger inden for rimelig tid henset til opgavens art og omfang
 • At tilknytte medarbejdere med tilstrækkelige kompetencer og ressourcer
 • At sikre, at kundens øvrige samarbejdspartnere i nødvendigt omfang samarbejder med R. Revision ApS
 • At medvirke aktivt til, at R. Revision ApS kan overholde al national lovgivning.

Det er Kundens ansvar rettidigt og fuldstændigt at afgive alle relevante oplysninger og bære risikoen for de konsekvenser, som upræcise, ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger medfører for R. Revision ApSs ydelse. Medfører Kundens forhold merarbejde for R. Revision ApS i forhold til, hvad man kunne forudsætte ved aftalens indgåelse, er R. Revision ApS berettiget til kompensation herfor baseret på almindelig timepris, uanset eventuel aftale om fast honorar. R. Revision ApSs rolle er:

 • At levere ydelser i overensstemmelse med Aftalen samt eventuelle skriftlige korrektioner hertil
 • At efterleve al lovgivning, standarder, vejledninger mv. og Cereda’s etiske regelsæt.

 

Pris og betaling

Revision ApSs honorar beregnes efter medgået tid inkl. tid til transport/rejse baseret på R. Revision ApSs til enhver tid fastsatte timesatser for de revisorer samt øvrige medarbejdere, der udfører arbejdet, medmindre andet udtrykkeligt fremgår af aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil.

Timesatser reguleres som udgangspunkt en gang årligt uden særskilt varsel eller meddelelse herom. R. Revision ApSs angivelse af et honorar ved aftaleindgåelse bygger på de forudsætninger, som parterne har angivet.

Det følger heraf, at selv om der er aftalt et fast honorar for Ydelsen, er R. Revision ApS berettiget til i følgende situationer at foretage korrektioner til det beregnede honorar:

 1. a) Forudsætningerne for levering af ydelsen er ændret
 2. b) Forudsætningerne var ikke korrekte eller fuldstændige
 3. c) Omstændighederne, jf. a) og b), kan tilskrives Kunden eller forhold, som Kunden er ansvarlig for.

Er der forud for arbejdets påbegyndelse ikke indgået aftale om fast honorar, beregnes honoraret efter medgået tid, jf. ovenfor.

Moms er ikke inkluderet i honorar og timesatser, medmindre dette udtrykkeligt fremgår af aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil.

 1. Omkostninger, der relaterer sig til levering af Ydelsen, såsom udlæg, rimelige rejseomkostninger, indkvartering og leveomkostninger betales af Kunden udover det aftalte honorar, medmindre andet er aftalt i et aftalebrev og eventuelle skriftlige korrektioner hertil. R. Revision ApS er berettiget til at tilbageholde Ydelsen, såfremt kunden er i misligholdelse med betaling/sikkerhedsstillelse, eller der foreligger anticiperet misligholdelse.
 2. Revision ApS er berettiget til at fakturere honorar (herunder aconto honorar), omkostninger og udlæg månedsvis bagud, dog kan større omkostninger og udlæg faktureres straks ved afholdelse. R. Revision ApS forbeholder sig ret til i særlige situationer at kræve forudbetaling eller anden sikkerhed for betalingen.
 3. Betalingsbetingelserne er netto kontant 8 dage fra fakturadato.

Ved betaling efter forfald beregnes renter med 1,81% pr. påbegyndt måned, medmindre andet er aftalt i aftalebrev.

Revision ApS har indgået samarbejdsaftale med Factoringselskabet Klampenborg Factoring ApS, som varetager kontrol af indbetaling fra vores Kunder.

Ansvarsbegrænsning

Revision ApS er ansvarlig for den leverede ydelse under Aftalen i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Medmindre andet aftales kan R. Revision ApSs ansvar i forbindelse med levering af ydelser, der ikke indebærer afgivelse af erklæringer med sikkerhed, dog maksimalt 50.000 kr. uanset ydelsens omfang og honorarets størrelse.

 1. Revision ApS med ansvarsbegrænsning, som det i de seneste 12 måneders fakturerede og betalte honorar for denne ydelse. R. Revision ApS er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder tab af goodwill, image, indtjening, fortjeneste eller tab af data. R. Revision ApS kan ikke holdes ansvarlig for krav, der måtte opstå som et resultat af falsk, misvisende eller ufuldstændig information, data eller dokumentation, som er tilvejebragt af andre end R. Revision ApS. R. Revision ApS kan ikke holdes til ansvar for mundtlige rapporteringer eller udkast til produkter, som efterfølgende skal erstattes af endelige produkter.
 2. Revision ApS påtager sig ikke ansvar over for andre parter (herunder tredjemand), som benytter den af R. Revision ApS leverede ydelse eller viden.

Kunden forpligter sig til at godtgøre R. Revision ApS forpligtelser, udgifter og andre omkostninger, som
R. Revision ApS med rimelighed måtte pådrage sig i forbindelse med krav fra sådanne andre parter samt krav mod R. Revision ApS som følge af Kundens misligholdelse af aftalen.

Ovenstående ansvarsbegrænsninger gælder, uanset om skaden skyldes grov eller simpel uagtsomhed, men ikke forsæt.

 

Fortrolighed

Parterne er gensidigt forpligtet til at behandle den viden, alt materiale og alle oplysninger om den anden part samt oplysninger modtaget fra den anden part i forbindelse med arbejdets udførsel fortroligt. Alle medarbejdere i R. Revision ApS er pålagt tavshedspligt. Parterne må ikke i nogen form videregive den anden parts fortrolige oplysninger til tredjemand, medmindre:

 • Der gives samtykke hertil
 • Oplysningerne er af en sådan karakter, at de er bestemt til videregivelse
 • Videregivelse sker til anden rådgiver under fortrolighedsforpligtelse, og videregivelse er nødvendig for opgavens udførsel
 • Videregivelse sker til opfyldelse af en lovbestemt pligt.

Uanset fortrolighedsforpligtelsen er R. Revision ApS berettiget til at anvende Kundens navn og en kort beskrivelse af opgaven i forbindelse med markedsføring af R. Revision ApS.

Det er R. Revision ApSs politik at opretholde et højt sikkerhedsniveau omkring enhver kommunikation, hvad enten den er i brevform eller elektronisk. R. Revision ApS kan dog ikke gøres ansvarlig for sikkerheds- og fortrolighedsbrister ved transmission via elektroniske kommunikationsmidler.

 

Brugs-, ejendoms- og ophavsret

Revision ApS har og beholder alle ophavsrettigheder og immaterielle rettigheder til programmer, systemer, metoder og modeller i overensstemmelse med gældende lovgivning. Sådanne programmer, systemer, metoder og modeller må ikke videregives til tredjemand, uden at R. Revision ApS har givet skriftlig tilladelse hertil.

 

Interessekonflikt

Det er R. Revision ApSs praksis at kontrollere, om der foreligger en interessekonflikt, før R. Revision ApS leverer den pågældende ydelse. R. Revision ApS leverer mange forskellige ydelser og kan ikke garantere, at alle situationer, hvor der kan foreligge en interessekonflikt, straks afdækkes. R. Revision ApS henstiller derfor til Kunden om straks at underrette R. Revision ApS, hvis denne skulle blive opmærksom på en mulig interessekonflikt.

Hvis en aktuel eller formodet interessekonflikt er identificeret, og R. Revision ApS vurderer, at Kundens interesser kan varetages tilstrækkeligt ved iværksættelse af relevante procedurer, vil R. Revision ApS drøfte sådanne procedurer med Kunden.

 

Persondata

 1. Revision ApS indsamler og behandler persondata i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder EU´s generelle forordning om databeskyttelse og Databeskyttelsesloven.
 2. Revision ApS respekterer sine kunders forventninger om databeskyttelse og fortrolighed. R. Revision ApS kan videregive kundernes oplysninger til koncernrelaterede selskaber samt medlemsfirmaer i R. Revision ApSs international netværk i den udstrækning, det er nødvendigt for at levere den aftalte ydelse og/eller i forbindelse med varetagelse af kundens interesser.

I det omfang R. Revision ApS er databehandler, henvises der tillige til Bilag B Databehandleraftale.

 

Elektronisk kommunikation

 1. Revision ApS og Kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation i forbindelse med levering af ydelser, godkendelse af materiale (årsregnskaber, skatteopgørelser, selvangivelser mv.) og løbende korrespondance. Enhver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation.
 2. Revision ApS eller R. Revision ApSs underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, uautoriseret adgang, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information, forudsat lovgivningens krav til sikkerheden omkring sådan kommunikation er overholdt.

 

Aftalens ophør

Er R. Revision ApS valgt som rådgiver/revisor, kan dette hverv bringes til ophør i overensstemmelse med de herfor gældende regler.

Medmindre der i aftalebrevet er angivet et opsigelsesvarsel, ophører Aftalen når ydelsen er leveret. Ved Aftalens ophør skal Kunden betale R. Revision ApS for de indtil da leverede ydelser og/eller uafregnet tidsforbrug samt påløbne omkostninger og udlæg.

Kunden skal desuden betale R. Revision ApS rimelige omkostninger affødt af aftalens ophør. R. Revision ApS er berettiget til som led i hel eller delvis overdragelse af R. Revision ApSs virksomhed at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til R. Revision ApSs aftaler med kunden til en anden rådgiver/revisionsvirksomhed, herunder som led i intern omstrukturering, betinget af, at dette ikke påfører kunden væsentlig ulempe eller meromkostninger.

 

Misligholdelse

Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser væsentligt i henhold til Aftalen og/eller disse betingelser, er den anden part berettiget til at ophæve Aftalen, medmindre der sker afhjælpning af misligholdelsen inden rimelig tid.

Væsentlig misligholdelse af Kundens betalingsforpligtelser er gyldig grund til, at R. Revision ApS berettiget kan ophæve Aftalen. I tilfælde af væsentlig misligholdelse er en part berettiget til erstatning i henhold til dansk rets almindelige regler, jf. dog punktet om ansvarsbegrænsning.

 

Force majeure

Ved force majeure suspenderes R. Revision ApSs forpligtelser i henhold til aftalen, så længe force majeure situationen varer, i det omfang opfyldelse af forpligtelserne er forhindret af force majeure situationen.

Force majeure dækker over særligt kvalificeret forhold, herunder cyberangreb, som ligger uden for R. Revision ApSs kontrol, og som R. Revision ApS forud for indgåelse af Aftalen ikke burde have taget i betragtning, og ej heller efter Aftalens indgåelse burde have undgået eller overvurderet.

Forhold hos underleverandører kan også anses for force majeure forudsat, at disse opfylder samme betingelser som nærværende afsnit.

 

Lovvalg og værneting

Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen af Aftalen og/eller disse forretningsbetingelser afgøres under anvendelse af dansk ret ved de danske domstole og med R. Revision ApSs hjemsted som værneting.

Log in with your credentials

Forgot your details?

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies Læs mere

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk