Corona nyheder

( opdateret 19/4 2020 ) 

Introduktion

På denne side vil du kunne finde aktuelle informationer og links i forhold til COVID-19

Vigtigt Links

Link til information om corona

https://coronasmitte.dk

 

Link til information til virksomheder og de muligheder der er

https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

 

Link med information om betalingsfrister hos SKAT grundet Coronavirus

https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900

Hjælpepakker

På virk.dk har du mulighed for at ansøgninge om kompensation for bla. faste omkostninger.

Alle virksomheder få dækket en del af deres faste omkostninger (en af hjælpepakkerne).

Kompensationen

Ordningen gælder for virksomheder, der har faste omkostninger for mindst 12.500 kr. i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

Virksomheden skal desuden forvente et fald i omsætningen på mindst 35% i hele perioden.

Kompensationen udgør op til 80% af de faste omkostninger i virksomheden i perioden.

Hvis virksomheden i en periode har haft forbud mod at holde åbent og ikke har haft en omsætning i hele perioden, kan man dog få kompensation for alle virksomheds faste omkostninger i perioden, hvor der ikke har været mulighed for at holde åbent.

Hvordan gør man i praksis?

Der skal ansøges på virk.dk.

Som del af ansøgningen skal man opgøre det forventede fald i omsætningen i virksomheden samt virksomhedens forventede faste omkostninger for perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020.

For at kunne søge om kompensation skal der medsendes en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor på, at den opgjorte omsætning og de faste omkostninger er opgjort korrekt. Det er derfor vigtigt at tage kontakt til din daglige revisor for at aftale det praktiske.

Når Erhvervsstyrelsen har behandlet ansøgningen, får virksomheden hele kompensationen udbetalt på virksomhedens NemKonto.

Forudsætning for at søge

Alle virksomheder med et dansk CVR-nr. – uanset branche, virksomhedsform m.v. – kan søge om kompensation, hvis der i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni 2020 har været faste omkostninger på mindst 12.500 kr.

Hvor stor er kompensationen?

Der kan fås kompensation for en andel af virksomhedens faste omkostninger, afhængigt af nedgangen i virksomhedens omsætning:

 • Nedgang på 35-60% = Kompensation 25%
 • Nedgang på 60-80% = Kompensation 50%
 • Nedgang på 80-100% = Kompensation 80%.

Hvis virksomheden har forbud mod at holde åbent i en periode, og ikke har nogen omsætning i denne periode, kan man få kompensation for 100% af virksomhedens faste omkostninger.

Hvordan opgøres omsætningen?

Virksomhedens fald i omsætning opgøres ud fra den forventede omsætning for 9. marts til og med 8. juni 2020. Denne sammenlignes med virksomhedens omsætning for perioden 1. april til og med 30. juni 2019.

Hvilke omkostninger?

Man kan få kompensation for en andel af virksomhedens faste omkostninger. Faste omkostninger er de omkostninger, virksomheden skal afholde, selvom virksomhedens omsætning falder i en periode.

Eksempler på faste omkostninger. Listen er ikke udtømmende:

 • Husleje
 • Leje- og leasingomkostninger
 • Afskrivninger på materielle og immaterielle anlægsaktiver
 • Løbende nødvendig vedligeholdelse på materielle anlægsaktiver
 • Omkostninger til el og opvarmning
 • Ejendomsskatter
 • Licenser på anvendelse af software m.v.
 • Abonnementer (herunder forsikringer)
 • Revision m.v. af årsregnskaber
 • Renteomkostninger og gebyrer, herunder bidragssatser til realkredit.

Bemærk, at det er en konkret vurdering for hver virksomhed.

Desuden kan man få støtte til 80% af udgifter (dog højst 16.000 kr. ) til revisorerklæring, hvis ansøgning om kompensation imødekommes.

Der skal ansøges for hele perioden på én gang. Når ansøgningen er godkendt, kan der ikke sendes flere ansøgninger.

Hvad skal jeg forberede?

Man skal have virksomhedens NemID/medarbejdersignatur klar. Revisor eller andre kan ikke søge på vegne af virksomheden.

For at virksomheden kan få kompensation, skal ansøgningen indeholde følgende informationer om virksomheden:

 • Forventet omsætning i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni
 • Omsætning for en tidligere periode
 • Faste omkostninger i de foregående tre måneder
 • Forventede faste omkostninger i perioden fra og med 9. marts til og med 8. juni
 • Virksomhedens navn, CVR-nr. og stiftelsesdato.

Virksomhedens ansøgning om kompensation skal ledsages af en erklæring fra en uafhængig godkendt revisor.

 

Få hjælp til tabt omsætning

Virksomheder med maksimalt 25 fuldtidsansatte kan få midlertidig kompensation for tabt omsætning som følge af coronavirus/covid-19.

Ordningen er målrettet virksomhedsejere. Ordningen kræver, at den selvstændige ejer mindst 25 % af virksomheden og selv arbejder i virksomheden.

 • Kompensationsordningen vil gælde fra og med den 9. marts til og med 8. juli 2020.
 • Ansøgning om kompensation vil foregå digitalt, og alle, der opfylder ordningens kriterier, vil blive kompenseret.
 • Ansøgningerne vil ikke blive behandlet efter først til mølle-princippet.
 • Ordningen gælder for mindre virksomheder, hvor der maksimalt er 25 fuldtids-ansatte. Virksomhedsformen er ikke afgørende. For at være omfattet af ordningen, skal omsætningen mindst udgøre 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned. Det er et krav, at coronavirus/covid-19 har ført til et omsætningstab i din virksomhed på mindst 30 %.
 • Vær opmærksom på, at kompensationen skal tilbagebetales, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020. En person (selvstændig/virksomhedsejer) kan maksimalt kompenseres én gang via denne ordning. Ejer man flere virksomheder, kan man ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold.
 • Kompensationen vil udgøre 75 % af din virksomheds gennemsnitlige månedlige tab i omsætning.
 • Erhvervsstyrelsen udarbejder en ansøgningsvejledning, hvor der bl.a. vil fremgå retningslinjer for, hvordan dit forventede omsætningstab skal beregnes.

Kompensationen til virksomhedsejeren kan dog maksimalt være 23.000 kr. pr. måned og dermed i alt 69.000 kr. i en periode på tre måneder.

Hvis du som selvstændig har ansatte, kan du samtidig modtage lønkompensation til eventuelle ansatte, der ellers står til at blive fyret.  ( mail til os, så kan vi sende oplysninger herom til dig på mail ).

Du kan dog ikke få kompensation fra ordningen, hvis du også får kompensation fra andre ordninger til dækning af de samme udgifter. Dvs. at der kan søges lønkompensation for de ansatte, og virksomhedsejere kan søge denne kompensationsordning til sig selv.

 

For at modtage kompensation skal du begrunde, at omsætningstabet er en konsekvens af coronavirus/covid-19.

Derudover skal indmeldelsen af et forventet omsætningstab understøttes af tro- og loveerklæringer.

Hvis din ægtefælle også arbejder i virksomheden (medarbejdende ægtefælle), kan jeres virksomhed modtage 23.000 kr. pr. måned for hver af jer, dvs. 46.000 kr. om måneden i alt.

 

Hvad med selvstændige, som ejer flere virksomheder?

Man kan kun modtage kompensationen én gang. Ejer man flere virksomheder, kan man altså ikke kompenseres for hvert enkelt ejerforhold.

 

Kan selvstændige, der arbejder deltid, modtage kompensation med denne ordning?

Ja, hvis de har en omsætning, der er over 10.000 kr. pr. måned, og de ejer minimum 25 % af virksomheden.

 

Hvornår skal virksomheden være oprettet for at kunne modtage kompensation?

Virksomheden skal have eksisteret siden den 1. februar 2020.

 

Skal man tilbagebetale kompensationen, hvis man klarer sig godt resten af året?

Ja, hvis det viser sig, at omsætningen ikke er faldet med 30 % i den ansøgte kompensationsperiode, vil du skulle betale støtten tilbage.

Du skal også betale tilbage, hvis du som selvstændig opnår en personlig indkomst på over 800.000 kr. i 2020.

 

Kan sygemeldte omfattes af ordningen?

Nej, man kan ikke få dækket de samme omkostninger to gange. Hvis man modtager sygedagpenge, vil man ikke kunne søge kompensation i samme periode.

 

Få hjælp til din virksomheds faste udgifter

Kompensationsordningen for faste omkostninger stiller krav om revisorpåtegning af virksomhedens faste udgifter. Derfor forventer vi, at der i uge 14 vil være vejledningsmateriale at finde herom på Virksomhedsguiden, så virksomhederne og deres revisorer kan gå i gang med at forberede deres ansøgninger. I uge 15 forventes det, at der åbnes for den digitale ansøgningsblanket, som også kan tilgås via Virksomhedsguiden.

 

 

Kan min virksomhed få kompensation?

Alle virksomheder, uanset branche, virksomhedsform mv., kan søge om kompensation. Derudover skal du leve op til følgende krav:

 

 • Du skal forvente, at din virksomhed kommer til at opleve et fald i omsætningen på mere end 35 % som følge af coronavirus/covid-19.
 • Dine faste udgifter skal udgøre mindst 12.500 kr. i perioden fra og med den 9. marts til og med den 8. juni 2020.

Hvilke udgifter kan jeg få dækket?

Du kan få kompensation for en andel af dine faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og kontraktbundne udgifter (fx leasing). Andelen af faste udgifter afhænger af din forventede nedgang i omsætningen:

 • Nedgang 35-60 %: Kompensation 25 %
 • Nedgang 60-80 %: Kompensation 50 %
 • Nedgang 80-100 %: Kompensation 80 %

Desuden kan du få støtte til 80 % af dine udgifter til revisorpåtegning, hvis din ansøgning imødekommes.

 

Har du brug for kompensation uanset hvilken pakke, gælder der nogle særlige krav.

De krav er nu oplyst på Virksomhedsguiden.dk 

 

Udvidet ret til arbejdsgiverrefusion/ sygedagpenge til selvstændige

Refusion til arbejdsgivere i arbejdsgiverperioden og sygedagpenge til selvstændige erhvervsdrivende fra første fraværsdag.

Folketinget har indført en udvidet ret for arbejdsgivere til refusion for løn eller sygedagpenge og for selvstændige til sygedagpenge for visse typer fravær som følge af coronavirus/covid-19.

Arbejdsgivere får fra den 27. februar 2020 til den 1. januar 2021 en udvidet ret til refusion for løn eller sygedagpenge, der udbetales til lønmodtagere, der er fraværende som følge af coronavirus/covid-19. Ligeledes får selvstændige erhvervsdrivende udvidet ret til sygedagpenge for fravær som følge af coronavirus/covid-19.

Den udvidede ret betyder, at der kan udbetales refusion til arbejdsgiver fra første fraværsdag vedrørende ansatte, der er syge eller antages at være syge eller er i karantæne pga. coronavirus/covid-19. En selvstændig erhvervsdrivende vil tilsvarende kunne få sygedagpenge fra første fraværsdag. Desuden kan der udbetales refusion til arbejdsgiver for ansatte i hjemmeophold, når lovens nærmere betingelser er opfyldte. Tilsvarende vil selvstændige erhvervsdrivende i hjemmeophold kunne få sygedagpenge.

 

Midlertidig udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat

Fristen for afregning af A-skat, AM-bidrag og moms forlænges som følge af coronavirus/covid-19 mhb. på at give virksomheder en bedre likviditet.

Fristerne for betaling af AM-bidrag og A-skat (betalingerne for april, maj og juni) bliver midlertidigt forlænget med fire måneder. Forlængelsen af fristerne gælder kun betalingen, ikke indberetningen til eIndkomst.

Alle virksomheder, der skal indbetale indeholdt AM-bidrag og A-skat vil blive omfattet af de lempede regler.

Fristerne for betaling af B-skat (betalingerne for april og maj) bliver midlertidigt forlænget med to måneder.

Hvis du afregner moms grundet kreditbegrænsning, skal du betale som som du plejer. Undtagelserne gælder ikke dig.

Få nærmere information ved brug af dette link https://skat.dk/skat.aspx?oid=16900

 

Garantiordning for nye lån

Der er pr. 18. marts 2020 etableret en garantiordning, som giver store virksomheder mulighed for at få en statsgaranti på 70 % af bankernes nye udlån til at dække omsætningstab som følge af coronavirus/covid-19.

Der arbejdes desuden på at etablere en garantiordning på særligt favorable vilkår for små og mellemstore virksomheder. For at være omfattet af ordningerne skal virksomheden have oplevet eller forvente et omsætningstab på over 30 pct. som følge af coronavirus/covid-19.

De konkrete regler for garantiordningen for små og mellemstore virksomheder er stadig under udarbejdelse, så ordningen er endnu ikke trådt i kraft. Der er desuden en mulighed for, at kriterier ændres.

https://vf.dk/nyheder/2020/%C3%B8konomisk-haandsraekning-covid-19/

 

Hotline for virksomheder

Hvis du som virksomhed har spørgsmål til coronavirus/covid-19 er der oprettet en særlig Hotline.

Hotlinen modtager mange opkald. Størstedelen af de spørgsmål, der modtages, kan du finde svar på her på www.Virksomhedsguiden.dk

Derfor opfordre der til, at du prøver at finde svar her, inden du ringer til hotlinen.

Hotlinen vejleder som udgangspunkt ikke, men er behjælpelig med at henvise til rette myndighed.

Kontakt Hotlinen på 72 20 00 34

Hotlinen er åben: Mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / Fredag kl. 9.00-15.00

Få mere information på  www.Virksomhedsguiden.dk hvor samtlige pakker bliver opdateret og hvilke muligheder der er.

 

Senest 0pdateret 19. april 2020 kl. 13:30 af Robert Bach

Log in with your credentials

Forgot your details?

Ved at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies Læs mere

Cookie indstillingerne på denne hjemmeside er aktiveret for at give dig den bedste oplevelse. Hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden uden at ændre dine cookie indstillinger eller du klikker Accepter herunder, betragtes dette som din accept

Luk